مقالات

مقالات

هدف از ایجاد وب سایت aids-terminators.com چیست؟ هدف نابودی اپیدمی سراسری HIV/ایدز می باشد. این کار به روشهای گوناگونی امکان دارد و من در سالهای گذشته برخی از آن روشها را توضیح دادم. در حال حاضر تلاش می کنم روش نخست “پایان ایدز ” را عملی کنم و آن استفاده از (Cure) یا روش درمانگری […]